OK Property
บริการของเรา

บริษัท โอเค ไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ขอเสนอบริการของเรา

1. สำหรับผู้จะขาย จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้
 • เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน
 • เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง
 • นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
2. สำหรับผู้จะซื้อ จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 • เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ
 • เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน
 • พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
 • นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
 • ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
 • ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
 • บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 • ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์
 • ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น

ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา

** สื่อของเราถึงกลุ่มลูกค้าแน่นอน **

เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
2.สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
3.สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
 • ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ด้วย
 • ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
  • ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน)

(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบกรรมสิทธิ)


Its okay Thailand Property Properties Limited.

We offer our services.

One., For the seller. To represent to the market. The property will be sold by the operator as follows.
 • offer advice and to introduce the market price to sell the property.
 • selling property to interested buyers through all the channels.
 • The offer to acquire the right to purchase from. The sale will be considered.
 • Report progress to the seller every time.
 • In the negotiations between the buyer and the seller.
 • implemented in the purchase and sale contract and deposit.
 • Provide information about the transfer fee and taxes accurately.
 • Assist in preparation of documents for registration of transfer of ownership.
 • Facilitate and monitor the settlement correctly. Transfer date.
2. A purchase. Is performed as follows.
 • We offer a wide range of property needs.
 • Comparative market information assets.
 • Get the person to a visit to the property.
 • The purchase offer will give the seller to consider.
 • In the negotiations between the buyer and the seller.
 • implemented in the purchase and sale contract and deposit.
 • Services provided loans of all financial institutions quickly.
 • Assist in preparation of documents for registration of transfer of ownership.
 • investigate the validity of the deed is transferred.
 • help repair hair. And transfer water meter, electric, phone more convenient.

Consignment with us as soon as we have a team of qualified and experienced. Real estate and ability. Marketing and advertising continuing. The media. Media Internet E-mail Phone SMS when market confidence with us.

Documents needed to sell the property.

1. A copy. (A deed). Two. Identity card. (A deed). 3. A copy of the land title page - after
 • In case of changing the name - last name. A copy of the title - a surname.
 • In case of a power of attorney. Documents to be used more.
  • A copy. (The assignee).
  • Identity card. (The assignee).
  • Authorized by the owner of land. (Please fill out and signed with the same pen).

(All documents to verify ownership, bank statements to media. And check the ownership rights to the buyer).

ค้นหาทรัพย์สิน
ประเภท
ต้องการ
โซน
ราคา
ค้นค้นหา
Copyright ©2012, OKThaiProp.com. All rights reserved.
Tel. 02-578-0388 , 02-578-0389